Skip to main content

Trong chương đầu tiên về định tuyến, chúng ta đã học cách tạo các đường dẫn với tham số động.

Đôi khi sẽ hữu ích nếu cho một tham số là tùy chọn. Một ví dụ điển hình là khi bạn sử dụng đường dẫn để xác định ngôn ngữ - /fr/..., /de/... v.v... - nhưng bạn cũng muốn có một ngôn ngữ mặc định.

Để làm điều đó, chúng ta sử dụng cặp dấu ngoặc kép. Đổi tên thư mục [lang] thành [[lang]].

Ứng dụng sẽ không build thành công ngay bây giờ vì src/routes/+page.sveltesrc/routes/[[lang]]/+page.svelte đều sẽ phù hợp với /. Hãy xóa src/routes/+page.svelte. (Bạn cần tải lại ứng dụng để khắc phục trang bị lỗi).

Cuối cùng, chỉnh sửa src/routes/[[lang]]/+page.server.js để chỉ định ngôn ngữ mặc định:

src/routes/[[lang]]/+page.server.js
const greetings = {
	en: 'hello!',
	de: 'hallo!',
	fr: 'bonjour!'
	vn: 'xin chào'
};

export function load({ params }) {
	return {
		greeting: greetings[params.lang ?? 'vn']
	};
}

Tiếp theo: Rest parameters

1
2
<h1>xin chào!</h1>
 
initialising